Mercedes-Benz
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย : คุณดาว สะละหมัด
ฝ่ายขาย
โทรศัพท์: 02-979-6888
Mobile: 081-917-1408
Dao-salamat@benzpetra.com
Contact Person for: บริการ รถยนต์
รองผู้จัดการศูนย์บริการ : คุณประดิษฐ์ บุญปวน
ศูนย์บริการและอะไหล่
โทรศัพท์: 02-979-6888
praditb@petragroup.in.th
Contact Person for: บริการ, อะไหล่รถยนต์
หัวหน้าที่ปรึกษาด้านบริการ : คุณพรเทพ เคหะนาค
ที่ปรึกษาด้านบริการ
โทรศัพท์: 02-979-6888
benzpetra@benzpetra.com
Contact Person for: บริการซ่อม, อะไหล่รถยนต์
ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ : คุณพัชราภรณ์ ผลปาน
ลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์: 02-979-6888
patcharaporn@benzpetra.com
Contact Person for: บริการ
คุณวาสนา การสมทรัพย์
ฝ่ายขาย
โทรศัพท์: 02-979-6888
Mobile: 081-339-1501
wasanak@petragroup.in.th
Contact Person for: บริการ รถยนต์
หัวหน้าช่างระบบ : คุณธีรยุทธ ศรีจำปา
ศูนย์บริการและอะไหล่
โทรศัพท์: 02-979-6888
benzpetra@benzpetra.com
Contact Person for: บริการซ่อม
หัวหน้าช่างระบบ : คุณพูลโชค สว่างพงษ์
ศูนย์บริการและอะไหล่
โทรศัพท์: 02-979-6888
benzpetra@benzpetra.com
Contact Person for: บริการซ่อม
คุณสุภาวดี ทองจันทร์
ฝ่ายขาย
โทรศัพท์: 02-979-6888
Mobile: 089-409-6447
supawadeet@petragroup.in.th
Contact Person for: บริการ รถยนต์
คุณรตกาล ปฐมาพันธุ์
ฝ่ายขาย
โทรศัพท์: 02-979-6888
Mobile: 088-633-6263
ratakanp@petragroup.in.th
Contact Person for: บริการ รถยนต์
คุณปภาดา ศรีสุขวรศิลป
ฝ่ายขาย
โทรศัพท์: 02-979-6888
Mobile: 098-827-5636
papadas@petragroup.in.th
Contact Person for: บริการ รถยนต์
คุณอานุภาพ อนันตสุข
ฝ่ายขาย
โทรศัพท์: 02-979-6888
Mobile: 081-484-2100
anupapa@petragroup.in.th
Contact Person for: บริการ รถยนต์
รองผู้จัดการทั่วไป : คุณจรูญ ศรีขจร
ฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์: 02-979-6888
jaroon-srikhajon@benzpetra.com
Contact Person for: บริการ รถยนต์
เลขานุการ : คุณเฌอแตมป์ เกษร
ฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์: 02-979-6888
benzpetra@benzpetra.com
ภาษา: ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
Contact Person for: บริการ
คุณปวีดา ค้ำคูณ
ศูนย์บริการและอะไหล่
โทรศัพท์: 02-979-6888
benzpetra@benzpetra.com
Contact Person for: บริการ
คุณอเนก ชมภูอ่อน ช่างระบบ
ศูนย์บริการและอะไหล่
โทรศัพท์: 02-979-6888
benzpetra@benzpetra.com
Contact Person for: บริการซ่อม
คุณนภพล ผลมะเฟือง ช่างวิเคราะห์
ศูนย์บริการและอะไหล่
โทรศัพท์: 02-979-6888
benzpetra@benzpetra.com
Contact Person for: บริการซ่อม
คุณกลดวิรัญจ์ จีนท่าจันทร์ ช่างเทคนิค
ศูนย์บริการและอะไหล่
โทรศัพท์: 02-979-6888
benzpetra@benzpetra.com
Contact Person for: บริการซ่อม
คุณชาญณรงค์ มลารมย์ ช่างเทคนิค
ศูนย์บริการและอะไหล่
โทรศัพท์: 02-979-6888
benzpetra@benzpetra.com
Contact Person for: บริการซ่อม
คุณณัฐพิสิษฐ์ บัวทรัพย์ ช่างเทคนิค
ศูนย์บริการและอะไหล่
โทรศัพท์: 02-979-6888
benzpetra@benzpetra.com
Contact Person for: บริการซ่อม
คุณภาดา สุธรรม ช่างเทคนิค
ศูนย์บริการและอะไหล่
โทรศัพท์: 02-979-6888
benzpetra@benzpetra.com
Contact Person for: บริการซ่อม
คุณสมพร สวดสม ช่างเทคนิค
ศูนย์บริการและอะไหล่
โทรศัพท์: 02-979-6888
benzpetra@benzpetra.com
Contact Person for: บริการซ่อม
คุณปานรุ้ง สำเร็จสมใจ ธุรการฝ่ายขาย
ฝ่ายขาย
โทรศัพท์: 02-979-6888
benzpetra@benzpetra.com
Contact Person for: บริการ รถยนต์
คุณวรรณชรี สอนดา ธุรการฝ่ายขาย
ฝ่ายขาย
โทรศัพท์: 02-979-6888
benzpetra@benzpetra.com
Contact Person for: บริการ รถยนต์
คุณศิราวรรณ เอกขระ ธุรการฝ่ายขาย
ฝ่ายขาย
โทรศัพท์: 02-979-6888
benzpetra@benzpetra.com
Contact Person for: บริการ รถยนต์
คุณทรงวุฒิ บุญรอด เจ้าหน้าที่ control
ศูนย์บริการและอะไหล่
โทรศัพท์: 02-979-6888
benzpetra@benzpetra.com
Contact Person for: บริการซ่อม, อะไหล่รถยนต์
คุณวิชิต สีรับสี เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพ
ศูนย์บริการและอะไหล่
โทรศัพท์: 02-979-6888
benzpetra@benzpetra.com
Contact Person for: บริการ, อะไหล่รถยนต์
คุณขวัญชาติ มัจฉา เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กร
ศูนย์บริการและอะไหล่
โทรศัพท์: 02-979-6888
benzpetra@benzpetra.com
Contact Person for: บริการ
คุณวิไลพร ริ้วอินทร์ เจ้าหน้าที่รับประกัน
ศูนย์บริการและอะไหล่
โทรศัพท์: 02-979-6888
benzpetra@benzpetra.com
Contact Person for: อะไหล่รถยนต์
คุณวิไลวรรณ โพธิ์งาม เจ้าหน้าที่อะไหล่
ศูนย์บริการและอะไหล่
โทรศัพท์: 02-979-6888
benzpetra@benzpetra.com
Contact Person for: อะไหล่รถยนต์
คุณเกษมสันต์ แก้วเกษม
ที่ปรึกษาด้านบริการ
โทรศัพท์: 02-979-6888
benzpetra@benzpetra.com
Contact Person for: บริการซ่อม, อะไหล่รถยนต์
คุณขนิษฐา แย้มนาค
ลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์: 02-979-6888
benzpetra@benzpetra.com
Contact Person for: บริการ